RYB

3

Ended

0

SHA

Yuriy Rybakov
Oleg Shapovalov

1

2

3

11

11

11

5

9

8