KUZ

1

Ended

3

KRI

Levko Kuzyo
Evgeniy Krivorotko

1

2

3

4

12

10

5

8

10

12

11

11