SC Municipal Craiova
19
Bvb Dortmund Handball
18
Acara ini telah berakhir