GOL

3

Ended

2

GUL

Aleksey Goloveshkin
Rodion Gulevskiy

1

2

3

4

5

6

12

11

8

11

11

10

4

11

6