Sat, Aug 24
1
X
2
1.94
3.94
3.77
1.45
4.90
6.76
1.67
4.31
4.80
Sun, Aug 25
1
X
2
2.76
3.76
2.46
Mon, Aug 26
1
X
2
1.77
3.96
4.53