12setspoints
Gvozdenovic S / Jones G1606
Kulambayeva Z / Lukacs V6727
This event has ended